Retourneren / retourner

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post (Roy's Special Tools, Moerheimstraat 87A, 7701 CC Dedemsvaart), of per e-mail info@rstools.nl) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen zo snel mogelijk, in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Het product indien redelijkerwijs mogelijk ongebruikt, onbeschadigd, en in de originele verpakking retourneren.

Klachtenafhandeling
Wij doen onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u niet tevreden over onze producten of dienstverlening dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen via onzer contactpagina of telefonisch via 0523-615653. U ontvangt maximaal binnen 14 dagen een inhoudelijke reactie op uw klacht. Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Ook kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/)
https://ec.europa.eu/consumers/odr/)

Download PDF informatieDownload PDF informatie: modelformulier_voor_herroeping.pdf

Meer informatie op: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Retourner

Retourner

Vous avez le droit de résilier le contrat dans un délai de 14 jours sans indication de motif. Le délai de rétractation expire 14 jours après la date à laquelle vous acquérez, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, la possession matérielle des marchandises.
Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier la rétractation du contrat au moyen d'une déclaration sans équivoque (par exemple, par écrit, par courrier (Roy's Special Tools, Moerheimstraat 87A, 7701 CC Dedemsvaart), ou par e-mail info@rstools.nl).

Si vous résiliez le contrat, vous serez remboursé de tous les paiements que vous avez effectués jusqu'à ce moment, y compris les frais de livraison (à l'exception des frais supplémentaires résultant de votre choix d'un mode de livraison autre que la livraison standard la moins chère proposée par nous), sans délai et en tout cas au plus tard 14 jours après avoir été informé de votre décision de résiliation.

Nous vous rembourserons avec le même moyen de paiement que celui que vous avez utilisé pour la transaction originale, à moins que vous n'en ayez expressément convenu autrement ; dans tous les cas, aucuns frais ne vous seront facturés pour un tel remboursement. Nous pouvons attendre un remboursement jusqu'à ce que nous ayons reçu la marchandise en retour, ou jusqu'à ce que vous ayez démontré que vous avez retourné la marchandise, selon la première de ces éventualités. Vous devez nous retourner ou nous remettre la marchandise dès que possible, et en tout état de cause au plus tard 14 jours après la date à laquelle vous nous avez notifié votre décision de résilier le contrat.

Traitement des plaintes

Nous mettons tout en œuvre pour vous offrir le meilleur service possible. Si vous n'êtes pas satisfait de nos produits ou services, nous vous prions de nous contacter via notre page de contact ou par téléphone au 0523-615653. Vous recevrez une réponse substantielle à votre plainte dans les 14 jours.

Vous n'êtes pas satisfait du traitement de votre plainte ? Vous pouvez alors déposer votre plainte auprès de comité de contestation, Postbus 90600, 2509 LP à La Haye (www.sgc.nl). Vous pouvez également soumettre votre plainte à la Commission des litiges via la plateforme européenne ODR (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Contact via Whatsapp

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.