Privacyverklaring

Roy's Special Tools, gevestigd aan Moerheimstraat 87A, 7701 CC Dedemsvaart, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Roy's Special ToolsMoerheimstraat 87A
7701 CC Dedemsvaart
https://www.rstools.nl
Tel. 0523-615653

Harold de Roy is de Functionaris Gegevensbescherming van Roy's Special Tools. Hij is te bereiken via info@rstools.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Roy's Special Tools verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rstools.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Roy's Special Tools verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Roy's Special Tools verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Roy's Special Tools neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Roy's Special Tools) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Roy's Special Tools bewaart persoonsgegevens van klanten niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, en niet langer dan wettelijk verplicht is. Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bent of tot maximaal 3 jaar na ons laatste contact indien langer bewaren niet wettelijk verplicht is.

Delen van persoonsgegevens met derden
Roy's Special Tools verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Roy's Special Tools gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Roy's Special Tools en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rstools.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Roy's Special Tools wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Roy's Special Tools neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@rstools.nl

Privacyverklaring / Déclaration de protection de données

Roy's Special Tools, situé Moerheimstraat 87A, 7701 CC Dedemsvaart, est responsable du traitement des données personnelles comme indiqué dans cette déclaration de confidentialité.

Coordonnées de contact :
Roy's Special ToolsMoerheimstraat 87A
7701 CC Dedemsvaart
https://www.rstools.nl
Tel. 0523-615653

Données personnelles que nous traitons :
Roy's Special Tools traite vos données personnelles en utilisant nos services et/ou en nous les fournissant.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des données personnelles que nous traitons :
- Prénom et nom de famille
- Sexe
- Coordonnées de l'adresse
- Numéro de téléphone
- Adresse électronique
- Autres données personnelles que vous fournissez activement, par exemple en créant un profil sur ce site Web, dans la
correspondance et par téléphone
- Numéro de compte bancaire

Données personnelles spéciales et/ou sensibles que nous traitons:
Notre site Web et/ou notre service n'a pas l'intention de recueillir des informations sur les visiteurs du site Web âgés de moins de 16 ans. À moins qu'ils n'aient la permission de leurs parents ou de leur tuteur. Cependant, nous ne pouvons pas vérifier qu'un visiteur est âgé de plus de 16 ans. Nous encourageons donc les parents à participer aux activités en ligne de leurs enfants afin d'empêcher la collecte de données sur les enfants sans leur consentement. Si vous croyez que nous avons recueilli des renseignements personnels sur un mineur sans ce consentement, veuillez communiquer avec nous à info@rstools.nl et nous supprimerons ces renseignements.

Dans quel but et sur quelle base traitons-nous les données personnelles ?
Roy's Special Tools traite vos données personnelles aux fins suivantes :
- Traitement de votre paiement
- Envoi de notre lettre d'information et/ou de notre brochure publicitaire
- Être en mesure de vous appeler ou de vous envoyer un courriel si nécessaire pour exécuter nos services.
- Vous informer des changements apportés à nos services et produits
- Pour vous livrer des biens et des services
- Roy's Special Tools traite également des données personnelles si la loi l'exige, comme les données dont nous avons besoin pour
notre déclaration de revenus.

Prise de décision automatisée
Roy's Special Tools ne prend pas de décisions sur des questions qui pourraient avoir des conséquences (importantes) pour les personnes sur la base d'un traitement automatisé. Il s'agit de décisions prises par des programmes ou des systèmes informatiques, sans la présence d'un humain (p. ex. un employé de Roy's Special Tools) dans l'intervalle.

Durée de conservation des données personnelles
Roy's Special Tools ne conservera pas les données personnelles des clients plus longtemps qu'il n'est strictement nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels vos données sont collectées, et pas plus longtemps que ce qui est légalement requis. Nous conserverons vos données aussi longtemps que vous serez client ou pour une durée maximale de 3 ans après notre dernier contact si la conservation n'est pas requise par la loi.

Partage de données personnelles avec des tiers
Roy's Special Tools fournit seulement à des tiers et seulement si nécessaire pour l'exécution de notre accord avec vous ou pour se conformer à une obligation légale.

Cookies, ou techniques similaires, que nous utilisons
Roy's Special Tools utilise uniquement des cookies techniques et fonctionnels. Et des cookies analytiques qui ne violent pas votre vie privée. Un cookie est un petit fichier texte qui est stocké sur votre ordinateur, tablette ou smartphone lorsque vous visitez ce site pour la première fois. Les cookies que nous utilisons sont nécessaires au fonctionnement technique du site et à votre facilité d'utilisation. Ils s'assurent du bon fonctionnement du site Web et se souviennent, par exemple, de vos paramètres préférés. Cela nous permet également d'optimiser notre site Internet. Vous pouvez refuser les cookies en paramétrant votre navigateur Internet pour qu'il ne stocke plus de cookies. En outre, vous pouvez également supprimer toutes les informations qui ont été précédemment stockées via les paramètres de votre navigateur.

Consulter, modifier ou supprimer des données
Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression de vos données personnelles. En outre, vous avez le droit de retirer votre consentement éventuel pour le traitement de vos données ou de vous opposer au traitement de vos données personnelles par Roy's Special Tools et vous avez le droit à la transférabilité des données. Cela signifie que vous pouvez nous demander d'envoyer les données personnelles que nous détenons à votre sujet dans un fichier informatique à vous ou à une autre organisation mentionnée par vous.

Vous pouvez envoyer une demande d'accès, de rectification, de suppression, de transfert de vos données personnelles ou de retrait de votre consentement ou opposition au traitement de vos données personnelles à info@rstools.nl.

Afin de vous assurer que vous avez demandé l'accès à vos données personnelles, veuillez joindre une copie de votre pièce d'identité à votre demande. Dans cette copie, faites votre photo de passeport, MRZ (zone de lecture automatique, la bande avec les numéros au bas du passeport), numéro de passeport. C'est pour protéger votre vie privée. Nous répondrons à votre demande dans les plus brefs délais, mais dans un délai de quatre semaines.

Roy's Special Tools tient également à souligner que vous avez la possibilité de déposer une plainte auprès de l'autorité de contrôle nationale, la Personal Data Authority. Ceci peut être fait via le lien suivant : https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Comment nous protégeons les données personnelles
Roy's Special Tools prend au sérieux la protection de vos données et prend les mesures appropriées pour prévenir les abus, les pertes, les accès non autorisés, les divulgations non désirées et les modifications non autorisées. Si vous avez l'impression que vos informations ne sont pas sécurisées ou qu'il y a des indications d'utilisation abusive, veuillez contacter notre service clientèle ou via info@rstools.nl

Contact via Whatsapp

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.