Categorieën

RSTX-120187

RSTX-120187 Roy's Special Tools
RSTX-120187 Roy's Special Tools
RSTX-120187 Roy's Special Tools
€ 93,50
€ 113,14 Inclusief BTW

Merk: Roy Special Tool

De levertijd van dit product kan langer zijn dan normaal

Winkelmandje

Alle genoemde prijzen in onze webshop zijn exclusief BTW


Productinformatie

Druk tester / manometer voor AdBlue® / SCR systemen ureum oplossing

Moderne dieselemissiesystemen hebben een geïntegreerd proces voor de reiniging van de uitlaatgassen. Een van de meest gangbare systemen doet dit door gebruik te maken van een ureumoplossing, zoals AdBlue®, die vóór de katalysator wordt toegevoegd om de stikstofoxiden die de motor verlaten, om te zetten in stikstof en water. Als zo'n systeem uitvalt, schakelt de motor eerst over op noodwerking. Als de storing niet wordt verholpen, kan het OBD-systeem verhinderen dat de motor van het voertuig start. De diagnostische routine voor deze SCR-systemen (selectieve katalytische reductie door Adblue®-injectie) omvat elektronische drukmeting via de OBD-software en -protocollen, en dynamische drukmeting via druktestmeters.

Met dit instrumentarium kunnen snel en gemakkelijk manuele tests worden uitgevoerd en kan de plausibiliteit van de sensoren worden gecontroleerd.
De systeemdruk wordt bij voorkeur direct bij de injector van de doseermodule of direct bij de pomp in serie gemeten.
Let op: het is niet toegestaan het voertuig te verplaatsen terwijl de druktestset is aangesloten.
De meetgereedschapsset bestaat uit een drukmanometer met snelkoppelingen, ook zijn er verlengslangen bijgevoegd om de testset op ontoegankelijke plaatsen te bevestigen.

Omvang van de levering:
Manometer en aansluitslangen zodat de gebruiker de systeemdruk rechtstreeks aan de injector (doseermodule) of aan de pomp kan meten.
Testeur de pression / manomètre pour AdBlue® / systèmes SCR solution urée.


Les systèmes d'émission diesel modernes comportent un processus intégré d'épuration des gaz d'échappement. L'un des systèmes les plus courants utilise pour cela une solution d'urée, telle que l'AdBlue®, qui est ajoutée en amont du convertisseur catalytique pour convertir les oxydes d'azote quittant le moteur en azote et en eau. En cas de défaillance d'un tel système, le moteur passe d'abord en mode d'urgence. Si la panne n'est pas corrigée, le système OBD peut empêcher le moteur du véhicule de démarrer. La routine de diagnostic de ces systèmes SCR (réduction catalytique sélective par injection d'Adblue®) comprend la mesure de la pression électronique via le logiciel et les protocoles OBD, et la mesure de la pression dynamique via des manomètres de test de pression.

Grâce à cet ensemble d'outils, les tests manuels peuvent être effectués rapidement et facilement et la plausibilité des capteurs peut être vérifiée.
La pression du système est de préférence mesurée directement à l'injecteur du module de dosage ou directement à la pompe en série.
Veuillez noter qu'il est interdit de déplacer le véhicule avec l'ensemble de test de pression connecté.
Le jeu d'outils de mesure se compose d'un manomètre à pression avec des raccords rapides. Des tuyaux d'extension sont également inclus pour fixer le jeu d'essai dans des endroits inaccessibles.

Étendue de la livraison :
Manomètre et tuyaux de raccordement pour que l'utilisateur puisse mesurer la pression du système directement au niveau de l'injecteur (module de dosage) ou de la pompe.

Wilt u nog meer zien? Ga dan naar de pagina Gereedschappen webshop / outils au magasin en ligne / Motor / Moteur / Brandstof / carburant / Drukmeter / contrôleur de pression .

Contact via Whatsapp

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.